poniedziałek, 22 lipca 2024 r.

imieniny:Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

27°

Deklaracja dostępności Strony internetowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie

Deklaracja dostępności Strony internetowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Reszke.
 • E-mail: admin@powiatwejherowski.pl
 • Telefon: 58 572 94 99

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Wejherowski
 • Adres: ul. 3 Maja 4
  84-200 Wejherowo
 • E-mail: starostwo@powiatwejherowski.pl
 • Telefon: 58 572 94 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Wejherowie mieści się przy ul. 3 Maja 4. Budynek posiada dwa wejścia z podjazdem dla osób na wózkach. Wejście od strony parkingu umożliwia bezpośredni wjazd na parter budynku natomiast aby dostać się na parter od strony ulicy 3 Maja należy skorzystać z platformy przy schodach. Na parterze znajduje się winda, którą można dostać się na pozostałe kondygnacje. Na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W urzędzie nie ma oznaczeń w języku braila.

W urzędzie jest tłumacz migowy języka polskiego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Strona internetowa posiada wersje kontrastową.
 • Na stronie można uzywać skrótów klawiaturowych przeglądarek.

 

Inne informacje i oświadczenia

Wszystkie treści na stronie są aktualnie prawdzane i będa systematycznie uzupełniane o elementy, które pozwolą w jak najlepszy sposób spełnić warunki ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I/LUB

INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie, którego dane kontaktowe są następujące:

-     adres korespondencyjny: ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

-     nr telefonu: 58 572 94 00

-     adres e-mail: starostwo@powiatwejherowski.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy:  iod@powiatwejherowski.pl

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub

informacyjno-komunikacyjnej.

Podstawa przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO*.

 

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu zgodnie z przepisami prawa oraz przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji dokumentów. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi.

 

Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania kopii danych osobowych, żądania sprostowania danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

*Skrót RODO odnosi się do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności